Uživatelské jméno: Heslo:

Město Kynšperk

od historie po současnost

 

                         ROZHODNUTÍ PREZIDENTA REPUBLIKY 

(Sbírka zákonů ČR, částka 4, rozeslána 17.01.2019) ze dne 8. ledna 2019  o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu

Podle čl. 63 odst. 2 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, § 3 odst. 2 zákona č. 62//2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, a na základě rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 22. května 2018, kterým se stanoví doba konání deváté volby členů Evropskéhoparlamentu ve všeobecných a přímých volbách, vyhlásil prezident republiky volby do Evropského parlamentu a stanovil dny jejich konání na pátek 24. května 2019 a sobotu 25. května 2019.

 

 

                               KDO SE MŮŽE STÁT ČLENEM OVK

Občan České republiky nebo jiného členského státu, který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let (slib se skládá na 1. zasedání OVK - 29. a 30. 4. 2019), u něhož nenastala překážka k výkonu volebního práva a který není kandidátem pro volby do Evropského parlamentu.

   

 

                DELEGOVÁNÍ DO OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍ

Dle § 18 odst. 3)  zákona č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu (dále jen EP) může politická strana, politické hnutí nebo koalice, jejíž kandidátní listina pro volby do EP 2019 byla zaregistrována, delegovat 1 člena a 1 náhradníka  OVK. Není-li takto dosaženo minimální počtu členů OVK, jmenuje starosta města členy na neobsazená místa.

Delegace se provede doručením seznamu, který volební subjekt buď zašle v listinné nebo elektronické podobě (datová schránka), nebo jej doručí osobně.

Delegace musí být dle zákona doručena nejpozději 24. 4. 2019 do 16:00 hod. 

 

Delegování dle § 18 odst. 3) zákona č. 62/2003 Sb. o volbách do EP musí obsahovatjméno a příjmení delegovaného, datum narození delegovaného, adresu místa trvalého pobytu, popř. ID datové schránky delegovaného, jméno a příjmení zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice, podpis zmocněnce.

Pro včasné doručení pozvánky na 1.zasedání VOK je vhodné doplnit i telefonní číslo delegovaného, doručovací adresu delegovaného, email delegovaného, popř. i údaj, do které OVK má být delegovaný člen zařazen

 

 

     INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR A V ZAHRANIČÍ

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky: https://www.mvcr.cz/clanek/texty-informace-pro-obcany-jinych-clenskych-statu-eu-o-podminkach-hlasovani-ve-volbach-do-evropskeho-parlamentu-na-uzemi-ceske-republiky.aspx

Informace pro občany České republiky o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky: https://www.mvcr.cz/clanek/texty-informace-pro-obcany-ceske-republiky-o-podminkach-hlasovani-ve-volbach-do-evropskeho-parlamentu-na-uzemi-ceske-republiky.aspx

Informace pro občany České republiky žijící v zahraničí o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu: https://www.mvcr.cz/clanek/texty-informace-pro-obcany-ceske-republiky-zijici-v-zahranici-o-podminkach-hlasovani-ve-volbach-do-evropskeho-parlamentu.aspx

DATUM

Pondělí, 16.září 2019

Svátek slaví Ludmila

 
AKTUALITY
 
12.09.2019
09.09.2019
03.09.2019
 
Více aktualit
 
360° FOTO

Virtuálni prohlídka vybraných částí města.

 

ZTRÁTY A NÁLEZY
 
12.09.2019
19.09.2018
15.08.2018
 
Archiv zpráv
 
SPORTOVIŠTĚ

Veřejná městská sportoviště, víceúčelové hřiště